Náš on-line magazín

kolovrat logo

Sběr děl pro Kalendář Č.P.S. 2019

Drazí pohané a přátelé,

každým rokem připravuje v rámci Č.P.S. kalendář v tématice blízké pohanským tradicím.

V kalendáři na rok 2019 bychom opět rádi nabídli prostor těm, kdo se zabývají uměleckou činností.
Podáváme ruku všem kreslířům, malířům, výtvarníkům a grafikům, majícím zájem nejen o propagaci našich společných myšlenek, ale také o ukázku vlastní práce a stylu.

Chceme dát umělcům maximum prostoru k vlastnímu vyjádření, proto zadání, mimo toho, že se musí jednat o kresbu nebo malbu, je prosté a jednoduché – Pohanská tématika a motivy.

Děkujeme za zaslání vašich příspěvků dle zadání v bodě 5. v Pravidlech výběru (dodržení formátu přihlášení děl znatelně usnadní práci organizátorovi tvorby kalendáře).

V nadcházejících měsících navíc máme v plánu nabídnout vám k vyjádření anketu, ve které bychom se rádi dozvěděli, co se v kalendáři líbí, co nikoli a co bychom měli zachovat nebo mohli zlepšit, aby celoroční průvodce plnil plnohodnotně praktickou i estetickou úlohu.

Děkujeme za vaši pomoc a podporu
Propagační tým Č.P.S.

 

PRAVIDLA VÝBĚRU:

1.
Příspěvek (umělecké dílo) musí zobrazovat pohanskou tématiku nebo motivy vlastní praktikování pohanských tradic, včetně abstraktních obrazů. Dílo je přihlášeno jako grafický doplněk ke kalendáriu určitého měsíce. Sdílení společných motivů díla s daným měsícem je vítané, nikoli však nezbytné. Vyskytne-li se pochybnost o tom, zda příspěvek zobrazuje pohanskou tématiku, určujícím je rozhodnutí rady Č.P.S.

2.
Příspěvek musí být vytvořen technikou malby nebo kresby, případně podobnými uměleckými technikami.

3.
Příspěvek může do výběru přihlásit autor nebo vlastník autorských práv k uměleckému dílu. Vyskytne-li se pochybnost o vlastnictví autorských práv, vyhrazuje si rada Č.P.S. právo požadovat od přihlašující osoby čestné prohlášení o vlastnictví autorských práv a bez tohoto prohlášení umělecké dílo do výběru nezařadit. Je-li osoba k přihlášení příspěvku zplnomocněna, musí přihlašovací zpráva obsahovat také fotokopie podepsané plné moci a čestného prohlášení o vlastnictví autorských práv. Osoba přihlašující umělecké dílo do výběru tím vyjadřuje souhlas s převzetím právní odpovědnosti v případě, že vlastnictví autorských práv bude prokazatelně zpochybněno třetí stranou.

4.
Do výběru nebude zařazeno takové dílo, které propaguje nebo podporuje potlačování základních lidských práv a svobod. Případné sporné příspěvky budou individuálně posouzeny radou Č.P.S. s přihlédnutím k mytologii, historii a současným prvkům dané pohanské tradice. Rozhodnutí rady Č.P.S. je určující pro vyřazení příspěvku z výběru.

5.
Přihlášení příspěvku je provedeno zasláním zprávy elektronickou poštou na adresu michal.belsan@pohanskaspolecnost.cz, nejpozději 19. 3. 2018, s textem „Kalendář Č.P.S. 2019“ v předmětu zprávy. Zpráva musí obsahovat:
– fotokopii nebo fotografii uměleckého díla (u děl již vytvořených);
– popis nebo/a nákres uměleckého díla, které autor vytvoří a dodá nejpozději 31. 5. 2018, umožňující vytvoření jasné představy o konečném vzhledu díla (u děl plánovaných nebo rozpracovaných).
Dále musí být k uměleckému dílu uvedeno:
– název díla;
– jméno a příjmení, případně alternativní pojmenování autora, jež budou uvedeny u díla;
– adresa přihlašující osoby;
– měsíc, k jehož kalendáriu je dílo přihlášeno jako doplňková grafika.

Údaje autora mohou být uvedeny pouze u jednoho jeho díla a není nutné je opakovaně uvádět u všech přihlášených děl, jsou-li díla přihlášena najednou nebo je-li u ostatních děl uvedeno jméno, dle něhož lze tyto příspěvky identifikovat zpětně s autorem.

6.
Rada Č.P.S. provede v termínu 19. – 29. 3. 2018 výběr z přihlášených děl tak, aby nejpozději 6. 4. 2018 oznámila výsledek výběru autorům.

7.
Do výběru mohou být přihlášena až tři díla od stejného autora, ne však více děl jednoho autora ke shodnému měsíci. Do kalendáře mohou být od jednoho autora vybrána maximálně dvě díla. Třetí dílo autora může být do kalendáře vybráno zcela výjimečně, a to v případě že:
– nebylo jako doplňková grafika ke kalendáriu daného měsíce přihlášeno žádné jiné dílo;
– všechna ostatní přihlášená díla byla radou Č.P.S. označena jako nevyhovující jednomu nebo více parametrům zadání výběru.

8.
Hotová díla musí být dodána ve formě fotokopie nebo fotografie uměleckého díla v příloze zprávy elektronické pošty na adresu michal.belsan@pohanskaspolecnost.cz nejpozději 31. 5. 2018. Součástí zprávy musí být uvedení, případně upřesnění údajů, uvedených v bodě 5., s výjimkou případu, kdy byla tato data již předána s přihlášením příspěvku, a nedošlo k žádné změně. Zástupce rady Č.P.S. může následně dohodnout s autorem nové vyfotografování díla k zachování maximální kvality, provedené prostředky Č.P.S.

9.
Každý autor s minimálně jedním dílem, vybraným jako doplňkový grafický materiál pro kalendář Č.P.S. pro rok 2019 obdrží jeden autorský výtisk zdarma. Při pořízení dalších výtisků v Obchůdku Č.P.S. pak může autor uplatnit slevu stejnou jako členové Č.P.S.

10.
Pokud do výběru přihlásí k některému měsíci příspěvek člen rady Č.P.S., výběru díla pro daný měsíc se tento člen rady nezúčastní.